Donki Potato Chip Banner.jpg
南北行 壯腰健腎湯 105G

南北行 壯腰健腎湯 105G

內容:
金狗脊、川木瓜、北芪、杜仲、牛膝、巴戟、熟附子。

功用 :
金狗脊 – 補肝腎,強腰膝,祛風濕。
川木瓜 – 平肝舒筋,和胃化濕。
北芪 – 補中益氣。
杜仲 – 補肝腎,強筋骨。
牛膝 – 活血祛瘀,補肝腎,強筋骨,瀉火解毒。
巴戟 – 強筋壯骨,祛風除濕。
熟附子 – 補火助陽,散寒止痛。

用法:
將材料浸洗約30分鐘,放入煲內加 12 碗清水,加豬腰或豬尾,以慢火煲 3 小時,調味即可。份量供4-5人用。

儲存:
*密封置於陰涼乾燥處或冷藏處理。

    $11.95Price